Biểu tượng đồng Việt Nam

Copy / Paste

Nhấn để sao chép ▼
$¥£🇻🇳
HTML nghĩa là gì
₫
U+20AB
Biểu tượng đồng Việt Nam
Đây là biểu tượng chính thức cho đồng Việt Nam, đơn vị tiền tệ chính thức của Việt Nam.

Biểu tượng đồng Việt Nam là gì?

Biểu tượng đồng Việt Nam, được đại diện bằng ₫, là biểu tượng chính thức cho đồng Việt Nam, tiền tệ của Việt Nam. Đồng thường được viết tắt là "VND".

Tên "đồng" chỉ một thuật ngữ truyền thống của Việt Nam để chỉ đồng đồng nghĩa với đồng xu được làm từ chất liệu này.

Hướng dẫn sử dụng Biểu tượng đồng Việt Nam tại Việt Nam

Biểu tượng đồng Việt Nam, ký hiệu là ₫, đại diện cho đơn vị tiền tệ chính thức của Việt Nam. Sự rõ ràng là điều quan trọng khi thảo luận về số tiền, đặc biệt trong ngữ cảnh quốc tế. Luôn sử dụng mã tiền tệ "VND" để thêm rõ ràng trong các tình huống liên quan đến nhiều loại tiền tệ, ví dụ: ₫1,000,000 (VND) so với €20.00 (EUR).

  • Định dạng chuẩn cho đồng: ₫1,000,000 Định dạng này là chuẩn ở Việt Nam, với biểu tượng tiền tệ đứng trước số tiền và dấu phẩy để phân cách hàng nghìn.
  • Đặt biểu tượng: Chuẩn: ₫100
  • Dấu phân cách hàng nghìn: Chuẩn ở Việt Nam: dấu phẩy (₫1,000,000)
  • Khoảng trắng: Chuẩn: Không có khoảng trắng giữa biểu tượng và số tiền (₫100)
  • Mã tiền tệ chính thức: Luôn sử dụng "VND" cho đồng Việt Nam và tránh viết tắt khác.

Ghi chú về lịch sử đồng Việt Nam

Đồng Việt Nam đã là đơn vị tiền tệ của Việt Nam từ ngày 3 tháng 5 năm 1978. Đồng đã trải qua một số lần điều chỉnh giá trị do các sự kiện kinh tế lịch sử trong quốc gia.

Cách nhập Biểu tượng đồng Việt Nam bằng phím tắt và mã Alt

  • Trên Windows: Mặc dù không có Mã Alt chuẩn, bạn có thể sao chép biểu tượng từ bản đồ ký tự hoặc nguồn trực tuyến.
  • Trên Mac: Tùy thuộc vào bàn phím, có thể không có phím tắt trực tiếp. Sử dụng trình xem ký tự hoặc nguồn trực tuyến để sao chép biểu tượng.
  • Trên nhiều hệ thống Linux: Nhấn Ctrl + Shift + u, sau đó gõ 20ab và nhấn Enter.
  • Đối với mã HTML: Sử dụng thực thể số ₫.

Hình ảnh của biểu tượng

Biểu tượng đồng Việt Nam