Biểu tượng Độ Fahrenheit

Copy / Paste

Nhấn để sao chép ▼
°°F°C
HTML nghĩa là gì
℉
U+2109
Biểu tượng Độ Fahrenheit
Được sử dụng để chỉ thị nhiệt độ trong thang đo Fahrenheit, được dựa trên điểm đông của nước muối (hỗn hợp muối và nước) và nhiệt độ cơ thể, và chủ yếu được sử dụng tại Hoa Kỳ và các lãnh thổ của nó.

Biểu tượng Độ Fahrenheit là gì?

Biểu tượng Độ Fahrenheit, được biểu thị bằng ℉ hoặc °F, chỉ thị nhiệt độ bằng thang đo Fahrenheit. Thang đo Fahrenheit được dựa trên điểm đông của nước muối và một ước lượng về nhiệt độ cơ thể người.

Cách Sử Dụng Biểu tượng Độ Fahrenheit

Biểu tượng Độ Fahrenheit được sử dụng sau một giá trị số để chỉ thị nhiệt độ trong Fahrenheit. Ví dụ về việc sử dụng nó bao gồm:

 • Nước đông ở 32°F hoặc 32℉.
 • Nhiệt độ trung bình của cơ thể người khoảng 98.6°F.

Các Nước Sử Dụng Thang Đo Fahrenheit

Thang đo Fahrenheit, mặc dù không phổ biến như thang đo Celsius trên toàn cầu, nhưng đặc biệt phổ biến ở các khu vực sau:

 • Sử Dụng Chính: Hoa Kỳ và các lãnh thổ của nó sử dụng thang đo Fahrenheit cho báo cáo thời tiết hàng ngày và trong ngữ cảnh hàng ngày.
 • Sử Dụng Hạn Chế: Một số quốc gia ở vùng Caribe cũng có thể sử dụng thang đo Fahrenheit cho báo cáo thời tiết.
 • Ngữ Cảnh Khoa Học: Mặc dù được sử dụng hàng ngày ở các vùng đã nêu, ngữ cảnh khoa học, y tế và nhiều ngữ cảnh kỹ thuật khác ưa thích thang đo Celsius.

So Sánh Thang Đo Fahrenheit và Celsius

Trong khi thang đo Fahrenheit chủ yếu được sử dụng ở Hoa Kỳ, thang đo Celsius được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu. So sánh quan trọng giữa hai thang đo này bao gồm:

 • Nước đông ở 32°F, tương đương với 0°C.
 • Nước sôi ở 212°F, tương đương với 100°C.
 • Công thức chuyển đổi từ Celsius sang Fahrenheit là: °F = (°C × 9/5) + 32.

Lịch Sử của Biểu tượng Độ Fahrenheit và Thang Đo Fahrenheit

Thang đo Fahrenheit được đề xuất bởi nhà vật lý người Ba Lan-Đức Daniel Gabriel Fahrenheit vào đầu thế kỷ 18. Ông dựa trên ba điểm cố định: nhiệt độ của hỗn hợp băng, nước và muối (nước muối); điểm đông của nước; và ước lượng nhiệt độ cơ thể người.

Cách Nhập Biểu tượng Độ Fahrenheit Bằng Phím Tắt và Mã Alt

 • Trên Windows: Để ℉, giữ phím Alt trên bàn phím của bạn và nhập 8457 trên bàn phím số, sau đó nhả phím Alt. Để °F, bạn có thể nhập biểu tượng độ 0176 theo sau là chữ F.
 • Trên Mac: Để ℉, có thể không có phím tắt trực tiếp, nhưng bạn có thể sử dụng biểu tượng độ bằng cách nhấn Option + Shift + 8 và sau đó nhập chữ F.
 • Trên nhiều hệ điều hành Linux: Để ℉, bạn có thể cần sử dụng bản đồ ký tự hoặc các phương pháp nhập đặc biệt. Để °F, bạn có thể sử dụng phím tắt biểu tượng độ và sau đó nhập chữ F.
 • Đối với mã HTML: Sử dụng thực thể có tên °F hoặc thực thể số ℉ cho ℉.

Hình ảnh của biểu tượng

Biểu tượng Độ Fahrenheit