% của ?
Ans:
% x = x =

là bao nhiêu % của ?
Ans:
/ = =

Số % của số .
/ % = / =

Tỷ lệ tăng / giảm - ?
Ans:
/ - 1 = =

% tăng của ?
Ans:
x ( 1 + %) = x (1 + ) =

% giảm của ?
Ans:
x ( 1 - %) = x (1 - ) =

Chúng ta thường sử dụng cách tính phần trăm trong cuộc sống, kinh doanh và đầu tư.Dưới đây là một số công cụ tính tỷ lệ phần trăm có thể được sử dụng trong tính toán tỷ lệ, tính chiết khấu, tỷ lệ thay đổi giá cổ phiếu, tính toán đã bao gồm thuế, tính toán không bao gồm thuế, v.v.Những vấn đề toán học này được rút gọn thành các câu hỏi mô tả, và bạn chỉ cần nhập số vào các trường và chúng sẽ được trả lời ngay lập tức.