Cây thước (pixel)

Nó là một ứng dụng trực tuyến, hỗ trợ cm, inch và pixel.
0
100
200
300
400
500
600
640
0
100
200
300
400
480