Thực tế kích thước của Người cai trị Inch

  • chiều rộng:12.0Inch (304.8mm)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Người cai trị Inch .