JSON Validator

JSON định dạng xác nhận và kiểm tra

JSON dữ liệu

Định dạng JSON được áp dụng rộng rãi vào tất cả các phát triển web. JSON chuỗi luôn luôn loại bỏ không gian trống, và thụt xuống dòng để tiết kiệm băng thông mạng và kích thước tài liệu, nhưng nó quá khó để đọc và gỡ rối. Thậm chí cả mã JSON của bạn đã được minified hoặc uglified, công cụ này có thể xác nhận mã số JSON và hiển thị thông báo lỗi thân thiện với bạn.