Mã PHP kiểm tra cú pháp

Kiểm tra cú pháp PHP của bạn trực tuyến. Nó có thể kiểm tra cả PHP5 và PHP7 để tìm lỗi.

Phiên bản: