Mã PHP kiểm tra cú pháp

Kiểm tra cú pháp PHP của bạn trực tuyến. Nó có thể kiểm tra cả hai PHP4 và PHP5 lỗi.

Phiên bản: