ID Facebook của tôi là gì? User ID / Page ID

Nó cũng hỗ trợ trang facebook và các nhóm.

Vui lòng nhập URL cá nhân facebook đây.
Đặt lại
  1. mở một tab mới ➕
  2. trong tab mới
    • đi đến liên kết: Sao chép
    • sao chép mã nguồn của HTML
  3. dán vào đây ▼

Kết quả

Facebook ID XXXXX
Meta Tag <meta property="fb:admins" content="XXXXX" />
URL thông minh i QR Code

Làm thế nào để có được URL cá nhân Facebook?

  1. Nhấp vào liên kết này: https://www.facebook.com/me
  2. Nó sẽ chuyển hướng đến url facebook cá nhân của bạn, sau đó sao chép các url.

Thiết lập fb:admin trong thẻ meta

Để cấp Giấy phép quản trị viên để quản lý facebook bình luận plugin, bạn cần phải thiết lập một thẻ meta trong trang, chẳng hạn như
<meta property="fb:admins" content="{FACEBOOK_USER_ID}"/>
{FACEBOOK_USER_ID} là một số ID