Smart Facebook URL
Tự động chuyển hướng đến thích hợp URL Scheme

Hãy URL đầu vào facebook fanpage
Nó cũng hỗ trợ URL cá nhân facebook.

Kết quả

này sử dụng những gì?

Facebook fanpage là công cụ tiếp thị hiệu quả nhất.

Khi bạn quảng bá các URL của facebook fanpage, Android và iPhone sẽ mở URL trong trình duyệt, không phải trong ứng dụng facebook.

Công cụ này sẽ chuyển đổi URL facebook fanpage của bạn đến một URL thông minh, mà sẽ phát hiện thiết bị của người dùng, sau đó mở trong facebook ứng dụng hoặc trình duyệt.

Ví dụ, fanpage của chúng tôi là https://www.facebook.com/piliapp, chúng tôi sẽ chuyển đổi để liên kết này: http://pic.sopili.net/l/facebook/page/414453055238471

Liên kết này sẽ chuyển hướng các trang bởi các quy tắc sau đây:

iPhone / iPad fb://page/?id=414453055238471
Android fb://page/414453055238471
Máy tính để bàn facebook.com/414453055238471