URL thông minh cho facebook
Tự động chuyển hướng đến thích hợp URL Scheme / Nó cũng hỗ trợ URL cá nhân facebook.

Hãy URL đầu vào facebook fanpage
Đặt lại
  1. mở một tab mới ➕
  2. trong tab mới
    • đi đến liên kết: Sao chép
    • sao chép mã nguồn của HTML
  3. dán vào đây ▼

Kết quả

này sử dụng những gì?

Facebook fanpage là công cụ tiếp thị hiệu quả nhất.

Khi bạn quảng bá các URL của facebook fanpage, Android và iPhone sẽ mở URL trong trình duyệt, không phải trong ứng dụng facebook.

Công cụ này sẽ chuyển đổi URL facebook fanpage của bạn đến một URL thông minh, mà sẽ phát hiện thiết bị của người dùng, sau đó mở trong facebook ứng dụng hoặc trình duyệt.

Ví dụ, fanpage của chúng tôi là https://www.facebook.com/piliapp, chúng tôi sẽ chuyển đổi để liên kết này: http://pili.app/pg/1tgg3ysch

Liên kết này sẽ chuyển hướng các trang bởi các quy tắc sau đây:

iPhone fb://page/?id=414453055238471
Android fb://page/414453055238471
Máy tính cá nhân facebook.com/414453055238471