⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩

Đây là một máy phát điện văn bản trực tuyến mà có thể chuyển đổi các văn bản để khác nhau của phong cách văn bản, bao gồm Gạch ngang , Gạch dưới và biểu tượng dấu gạch chéo. Kết quả không phải là hình ảnh hoặc HTML, nhưng văn bản đơn giản mà có thể dán vào bất cứ nơi nào, bao gồm facebook (tình trạng bài / chat / ý kiến), twitter, instagram, whatsapp, blog và vv