chuyển đổi khoảng trắng và ngắt dòng

Các bước sử dụng:
  1. Nhập văn bản tại trang này.
  2. Nhấn vào nút để chuyển đổi văn bản.
  3. Mở facebook hoặc instagram của bạn.
  4. Dán văn bản.
Trong một số lý do, SNS không cho phép khoảng trắng nhiều hơn một. Nhưng nó giới hạn sự sáng tạo văn bản của chúng tôi. Trang này giúp bạn thoát khỏi các quy tắc này. Trang này chuyển đổi văn bản thô của bạn và thêm khoảng trắng có độ rộng bằng không giữa các khoảng trắng hoặc ký tự ngắt dòng. Và làm cho tính năng sau có thể:
  • nhiều khoảng trắng giữa các từ
  • nhiều khoảng trống lề giữa các đoạn
  • thụt lề văn bản
Nó hỗ trợ chú thích ảnh instagram, bài đăng trên facebook, twitter và wordpress, v.v.