ES6 Syntax Check

An ECMAScript trực tuyến 6 Checker.

Tốt! Không có lỗi!