kiểm tra ping

Thời gian --
May chủ) --
Khách hàng --
--
ms
Nhỏ nhất / Lớn nhất
-- / --
Trung bình
--
Lệch Chuẩn
--
Median
--
Đếm
--
Tỉ lệ thành công
--
  • ping cũng được gọi là latency hoặc jitter . Nó đang sử dụng công nghệ truyền phát để kiểm tra chất lượng kết nối mạng của bạn bởi máy chủ gần nhất.
  • Người chơi trò chơi trực tuyến và nhân viên thiết bị đầu cuối từ xa cần độ trễ thấp của mạng. Trang này cung cấp một cách công bằng để kiểm tra trạng thái mạng của bạn. Ít hơn 50 ms là hoàn hảo, dưới 100 ms vẫn ổn, và lớn hơn 300 ms là khủng khiếp. Nếu dòng trong biểu đồ ổn định, mạng của bạn ổn định. Nếu dòng trong biểu đồ không ổn định, mạng của bạn không ổn định. Bạn cũng có thể nhìn vào độ lệch trung bình và độ lệch chuẩn.
  • 1000ms = 1 giây
  • Bài kiểm tra sẽ dừng lại nếu bạn không xem nó trên trang này. Vì trình duyệt có chức năng tiết kiệm năng lượng tích hợp, điều này sẽ làm chậm chương trình thử nghiệm để đưa ra kết quả không chính xác.
  • Bạn không cần một dòng lệnh trong thiết bị đầu cuối. Trang này là một ứng dụng web. Bạn không phải cài đặt ứng dụng hoặc phần mềm.
  • Vui lòng tuân thủ luật pháp địa phương và người dùng chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm. Bất kỳ trang hoặc ứng dụng nào cũng được cung cấp "nguyên trạng", không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý.