Thực tế kích thước của AirPods

iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  AirPods .