Thực tế kích thước của AirPods (thế hệ thứ 3)

{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  AirPods (thế hệ thứ 3) .