Ký hiệu phân số

∞ Ký hiệu toán học | α β ∑ Chữ Hy Lạp | ⁽¹²³⁾ Ký hiệu đăng ký / siêu ký tự | ½ ⅓ ¼ Ký hiệu phân số
Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼
½¼¾

Bạn cũng có thể tự kết hợp các ký hiệu phân số.

※ Tất cả các biểu tượng là ký tự unicode, không phải hình ảnh cũng như các ký tự kết hợp. Nhưng bạn cũng có thể kết hợp chúng một mình. ※
Ký hiệu văn bản Ý nghĩa Copy / Paste
½ phần chung - một nửa
phần chung - một phần ba
phần chung - hai phần ba
¼ phần chung - một phần tư
¾ phần chung - ba phần tư
phần chung - một phần năm
phần chung - hai phần năm
phần chung - ba phần năm
phần chung - bốn phần năm
phần chung - một phần sáu
phần chung - năm phần sáu
phần chung - một phần bảy
phần chung - một phần tám
phần chung - ba phần tám
phần chung - năm phần tám
phần chung - bảy phần tám
phần chung - một phần chín
phần chung - một phần mười
phần chung - không có phần ba
tử số một