Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼
½¼¾

Bạn cũng có thể tự kết hợp các ký hiệu phân số.

※ Tất cả các biểu tượng là ký tự unicode, không phải hình ảnh cũng như các ký tự kết hợp. Nhưng bạn cũng có thể kết hợp chúng một mình. ※
ký hiệu phân số
Ký hiệu văn bản Ý nghĩa Copy / Paste
½ phần chung một nửa
phần chung một phần ba
phần chung hai phần ba
¼ phần chung một phần tư
¾ phần chung ba phần tư
phần chung 1/5
phần chung hai phần năm
phần chung ba phần năm
phần chung bốn phần năm
phần chung một phần sáu
phần chung năm phần sáu
phần chung thứ bảy
phần chung một phần tám
phần chung ba phần tám
phần chung năm phần tám
phần chung bảy phần tám
phần chung một phần chín
phần chung một phần mười
phần chung không có phần ba
tử số một