Online Closure Compiler

Nén tài sản của bạn bằng cách sử dụng closure compiler trực tuyến. Hỗ trợ CSS và Javascript.

JS/CSS Mã

Kết quả minified

  1. hoặc kéo và thả tập tin ở đây.

Tập tin sẽ được nén theo thứ tự.

Nén Thiết lập lại

Kết quả minified  Tỉ số nén:

hoặc kéo và thả tập tin ở đây.
Tải về sẽ bắt đầu tự động.

Google Closure Trình biên dịch là một công cụ để thực hiện JavaScript tải về và chạy nhanh hơn. Nó là một trình biên dịch đúng với JavaScript. Thay vì biên dịch từ một ngôn ngữ nguồn sang mã máy, nó biên dịch từ JavaScript tốt hơn JavaScript. Nó phân tích JavaScript, phân tích nó, loại bỏ mã chết và viết lại và giảm thiểu những gì còn lại. Nó cũng kiểm tra cú pháp, tài liệu tham khảo biến, và các loại, và cảnh báo về những cạm bẫy phổ biến JavaScript.