Khi bạn tìm kiếm bạn bè của bạn trên Facebook, bạn bè yêu thích của bạn là luôn luôn trên đầu danh sách, bởi vì Facebook có một danh sách xếp hạng của bạn bè trong mã nguồn. Ứng dụng web này sẽ giúp bạn lấy lại rằng danh sách bạn bè trong mã nguồn của Facebook.

※Vui lòng sử dụng ứng dụng này trên tài khoản Facebook của riêng bạn. Không sử dụng ứng dụng này để kiểm tra dữ liệu Facebook của người khác mà không có sự cho phép để tránh những vấn đề pháp lý.※

Result