Thực tế kích thước của Samsung Galaxy Fold (tablet mode)

  • chiều cao:157.918mm (6.22Inch)
  • chiều rộng:116.2544
  • màn hình kích thước:7.3Inch (185.42mm)
iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy Fold (tablet mode) .