Thực tế kích thước của Samsung Galaxy Fold (phone mode)

  • chiều cao:157.918mm (6.22Inch)
  • chiều rộng:60.447mm (2.38Inch)
  • màn hình kích thước:4.6Inch (116.84mm)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy Fold (phone mode) .