Hệ điều hành hiện tại của tôi là gì?

Hệ điều hành hiện tại của bạn

Sao chép Unknown

Hệ điều hành cũng được gọi là OS . Đây là cách đơn giản nhất biết tên hệ điều hành và phiên bản của bạn. Không cần phải làm theo các bước hướng dẫn hoặc. Chúc bạn ngày mới tốt lành.


Bản danh sách các hệ điều hành

Nếu bạn đang sử dụng Windows , đặt tên phiên bản là:

 • Windows XP
 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows 10

Nếu bạn đang sử dụng Android , đặt tên phiên bản là:

 • 2.2–2.2.3 (Froyo)
 • 2.3–2.3.7 (Gingerbread)
 • 3.0–3.2.6 (Honeycomb)
 • 4.0–4.0.4 (Ice Cream Sandwich)
 • 4.1–4.3.1 (Jelly Bean)
 • 4.4–4.4.4 (KitKat)
 • 5.0–5.1.1 (Lollipop)
 • 6.0–6.0.1 (Marshmallow)

Nếu bạn đang sử dụng Mac , đặt tên phiên bản là:

 • 10.0 (Cheetah)
 • 10.1 (Puma)
 • 10.2 (Jaguar)
 • 10.3 (Panther)
 • 10.4 (Tiger)
 • 10.5 (Leopard)
 • 10.6 (SnowLeopard)
 • 10.7 (Lion)
 • 10.8 (Mountain Lion)
 • 10.9 (Mavericks)
 • 10.10 (Yosemite)
 • 10.11 (El Capitan)
 • 10.12 (Sierra)

Nếu bạn đang sử dụng iOS , đặt tên phiên bản là:

 • iOS 3.1.3 (Feb, 2010)
 • iOS 4.2.1 (Nov, 2010)
 • iOS 5.1.1 (May, 2012)
 • iOS 6.1.6 (Feb, 2014)
 • iOS 7.1.2 (Jun, 2014)
 • iOS 8.4.1 (Feb, 2016)
 • iOS 9.3.2 (May, 2016)
 • iOS 10.0.2 (Sep, 2016)
 • iOS 10.1.1 (Oct, 2016)
 • iOS 10.2.1 (Jan, 2017)
 • iOS 10.3.1 (Apr, 2017)