Phiên bản Chrome của tôi là gì?

Google Chrome là việc giữ cập nhật mỗi tháng. Dưới đây là cách đơn giản nhất để kiểm tra phiên bản chrome của bạn trực tuyến.

Bạn đang giỡn hả? Trình duyệt của bạn không phải là Google Chrome.

Hoặc bạn có thể thử ...: