Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼
※ Tất cả các biểu tượng là ký tự unicode, không phải hình ảnh cũng như các ký tự kết hợp. Nhưng bạn cũng có thể kết hợp chúng một mình. ※
Ký hiệu văn bản Ý nghĩa Copy / Paste
mẫu chữ nổi - 12345678
mẫu chữ nổi - 123456
mẫu chữ nổi - 23456
mẫu chữ nổi - 13456
mẫu chữ nổi - 3456
mẫu chữ nổi - 12456
mẫu chữ nổi - 2456
mẫu chữ nổi - 1456
mẫu chữ nổi - 456
mẫu chữ nổi - 12356
mẫu chữ nổi - 2356
mẫu chữ nổi - 1356
mẫu chữ nổi - 356
mẫu chữ nổi - 1256
mẫu chữ nổi - 256
mẫu chữ nổi - 156
mẫu chữ nổi - 56
mẫu chữ nổi - 12346
mẫu chữ nổi - 2346
mẫu chữ nổi - 1346
mẫu chữ nổi - 346
mẫu chữ nổi - 1246
mẫu chữ nổi - 246
mẫu chữ nổi - 146
mẫu chữ nổi - 46
mẫu chữ nổi - 1236
mẫu chữ nổi - 236
mẫu chữ nổi - 136
mẫu chữ nổi - 36
mẫu chữ nổi - 126
mẫu chữ nổi - 26
mẫu chữ nổi - 16
mẫu chữ nổi - 6
mẫu chữ nổi - 12345
mẫu chữ nổi - 2345
mẫu chữ nổi - 1345
mẫu chữ nổi - 345
mẫu chữ nổi - 1245
mẫu chữ nổi - 245
mẫu chữ nổi - 145
mẫu chữ nổi - 45
mẫu chữ nổi - 1235
mẫu chữ nổi - 235
mẫu chữ nổi - 135
mẫu chữ nổi - 35
mẫu chữ nổi - 125
mẫu chữ nổi - 25
mẫu chữ nổi - 15
mẫu chữ nổi - 5
mẫu chữ nổi - 1234
mẫu chữ nổi - 234
mẫu chữ nổi - 134
mẫu chữ nổi - 34
mẫu chữ nổi - 124
mẫu chữ nổi - 24
mẫu chữ nổi - 14
mẫu chữ nổi - 4
mẫu chữ nổi - 123
mẫu chữ nổi - 23
mẫu chữ nổi - 13
mẫu chữ nổi - 3
mẫu chữ nổi - 12
mẫu chữ nổi - 2
mẫu chữ nổi - 1
mẫu chữ nổi trống