Thực tế kích thước của Apple HomePod Mini

  • chiều rộng:97.9mm (3.85Inch)
  • chiều cao:84.3mm (3.32Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Apple HomePod Mini .