Thực tế kích thước của Apple HomePod

  • chiều rộng:142.0mm (5.59Inch)
  • chiều cao:172.0mm (6.77Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Apple HomePod .