IPv6 của tôi là gì?

Lấy địa chỉ IPv6.

Địa chỉ IPv4 của bạn là: 44.220.62.183
Địa chỉ IPv6 của bạn là: 0000:0000:0000:0000:0000:ffff:2cdc:3eb7
IPv6
IPv6 (Internet Protocol version 6) là phiên bản mới nhất của Internet Protocol (IP), các giao thức truyền thông cung cấp một hệ thống nhận dạng và vị trí cho các máy tính trên mạng và các tuyến đường giao thông trên Internet.

Hoặc bạn có thể thử ...: