IPv6 của tôi là gì?

Lấy địa chỉ IPv6.

Địa chỉ IPv4 của bạn là: 3.229.142.91
Địa chỉ IPv6 của bạn là: 0000:0000:0000:0000:0000:ffff:03e5:8e5b
IPv6
IPv6 (Internet Protocol version 6) là phiên bản mới nhất của Internet Protocol (IP), các giao thức truyền thông cung cấp một hệ thống nhận dạng và vị trí cho các máy tính trên mạng và các tuyến đường giao thông trên Internet.

Hoặc bạn có thể thử ...: