Thực tế kích thước của Ảnh hộ chiếu Hoa Kỳ

  • chiều rộng:2.0Inch (50.8mm)
  • chiều cao:2.0Inch (50.8mm)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Ảnh hộ chiếu Hoa Kỳ .