Thực tế kích thước của Ảnh hộ chiếu Vương quốc Anh

  • chiều rộng:35.0mm (1.38Inch)
  • chiều cao:45.0mm (1.77Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Ảnh hộ chiếu Vương quốc Anh .