Thực tế kích thước của Ghi chú sau 3M 3x3

  • chiều cao:3.0Inch (76.2mm)
  • chiều rộng:3.0Inch (76.2mm)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Ghi chú sau 3M 3x3 .