Thực tế kích thước của Ảnh 2R

2R / Wallet

  • chiều rộng:2.5Inch (63.5mm)
  • chiều cao:3.5Inch (88.9mm)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Ảnh 2R .