tên máy của tôi là gì?

tên máy là một nhãn được gán cho một thiết bị kết nối với mạng máy tính và được sử dụng để xác định các thiết bị trong các hình thức thông tin điện tử.

tên máy của tôi là:ec2-100-26-196-222.compute-1.amazonaws.com