🔻 Tam giác màu đỏ trỏ xuống dưới

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletam giác màu đỏ trỏ xuống dưới
GoogleTam giác đỏ một đỉnh trỏ xuống
TwitterTam giác màu đỏ chỉ xuống dưới
Unicodetam giác màu đỏ trỏ xuống dưới
Từ đồng nghĩahình học, xuống và đỏ
Chuyên mụcBiểu tượng | hình học
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Tam giác màu đỏ trỏ xuống dưới biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🔻 1F53B tam giác màu đỏ trỏ xuống dưới