📖 Sách đang mở

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applesách đang mở
GoogleSách mở
TwitterSách mở
Unicodesách đang mở
Từ đồng nghĩamở và sách
Chuyên mụcĐối tượng | sách giấy
Thẻbiểu tượng cảm xúc

Hình ảnh

Sách đang mở biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📖 1F4D6 sách đang mở