Thực tế kích thước của United States Dollar (USD)

  • chiều cao:66.3mm (2.61Inch)
  • chiều rộng:156.0mm (6.14Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  United States Dollar (USD) .