Thực tế kích thước của Nano SIM (4FF)

  • chiều rộng:12.3mm (0.48Inch)
  • chiều cao:8.8mm (0.35Inch)
  • độ sâu:0.67mm (0.03Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Nano SIM (4FF) .