Thực tế kích thước của 4x4 gỗ

  • chiều cao:3.5Inch (88.9mm)
  • chiều rộng:3.5Inch (88.9mm)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  4x4 gỗ .