Thực tế kích thước của 2x8 gỗ

  • chiều cao:1.5Inch (38.1mm)
  • chiều rộng:7.25Inch (184.15mm)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  2x8 gỗ .