Thực tế kích thước của 2x4 gỗ

  • chiều cao:1.5Inch (38.1mm)
  • chiều rộng:3.5Inch (88.9mm)
iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  2x4 gỗ .