Kiểm tra kích thước thực tế

Cho bạn thấy những hình ảnh kích thước thực tế.

Nano SIM (4FF)

Xem

Micro SIM (3FF)

Xem