Kiểm tra kích thước thực tế

Cho bạn thấy những hình ảnh kích thước thực tế.

4x4 gỗ

Xem

2x6 gỗ

Xem

2x8 gỗ

Xem

2x4 gỗ

Xem

2x2 gỗ

Xem