Thực tế kích thước của iPad Smart Keyboard

iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  iPad Smart Keyboard .