Thực tế kích thước của Google Clips

  • chiều cao:49.0mm (1.93Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Google Clips .