Thực tế kích thước của Fitbit Surge

{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Fitbit Surge .