Thực tế kích thước của Fitbit Surge Wristband

iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Fitbit Surge Wristband .