Thực tế kích thước của Fitbit Charge

iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Fitbit Charge .