Thực tế kích thước của Fitbit Charge Wristband

Small 5.5"–6.5" 14.0 cm–16.5 cm
Large 6.5"–7.7" 16.5 cm–19.6 cm
X Large 7.7"–8.9" 19.6 cm–22.6 cm

{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Fitbit Charge Wristband .