Thực tế kích thước của Apple Pencil

iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Apple Pencil .